REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE


Rekisteriseloste on henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Rekisterinpitäjä

Koti & Järjestys (Y-tunnus 2069084-6)

Rekisteristä vastaava henkilö

Tiina Vihervaara
040 658 2022
tiina@kotijarjestys.fi

Rekisterin nimi

Koti & Järjestys -asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpidon ja viestinnän mahdollistaminen asiakkaaseen, toiminnan, markkinoinnin ja mainonnan kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto, asiakkaan tilaama uutiskirje tai muu vastaava yhteys.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä tilaukseen, laskutukseen ja yhteydenpitoon liittyvä sisältö.


Tietolähteet

Rekisteröidyn tiedot saadaan suoraan asiakkaalta tai hänen valtuuttamaltaan henkilöltä liiketoimintaan liittyvien yhteyksien kautta (kuten yhteydenottolomake ja asiakkuus)

Tietojen luovutus

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se on tarpeen ja asianmukaista. Tietoja säilytetään kuitenkin vähintään sen aikaa, kuin laissa asetetut velvoitteet vaativat, kuten kirjanpitoon liittyvät vastuut.

Rekisterin suojaus ja tietojen käsittely

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, eikä siihen ole pääsyä ulkopuolisilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).